GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů.

Společnost PAHAMONT s.r.o. má pro ochranu osobních údajů svých zákazníků pevný postup a systematický přístup. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a věnujeme jim zvýšenou pozornost.

Pro zajištění souladu s pravidly GDPR jsme implementovali několik opatření, která zahrnují:

Vytvořili jsme interní postupy pro zpracování osobních údajů a ujistili se, že naši zaměstnanci jsou o těchto postupech informováni a dodržují je.

Při sběru osobních údajů vysvětlujeme zákazníkům, jaké údaje sbíráme a proč je sbíráme. Tento proces je důkladně zdokumentován.

Naše technická opatření zahrnují bezpečné úložiště osobních údajů a omezený přístup k nim. Jsme si vědomi rizik, která se v této oblasti vyskytují, a průběžně aktualizujeme naše bezpečnostní opatření, abychom minimalizovali možnost úniku či zneužití osobních údajů.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. Po uplynutí této doby jsou údaje smazány.

V souladu s GDPR jsou naši zákazníci oprávněni požadovat přístup ke svým osobním údajům a mohou je nechat aktualizovat nebo smazat, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé.

Díky těmto opatřením jsme schopni zajišťovat ochranu osobních údajů našich zákazníků a dodržovat pravidla GDPR. Snažíme se neustále zlepšovat a inovovat naše procesy, aby naše zákazníky chránily a zajišťovaly jim pocit jistoty a spolehlivosti.

PAHAMONT s.r.o. poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost PAHAMONT s.r.o. se sídlem Poděbradova 30, Královo Pole Brno 612 00

Účel zpracování:
PAHAMONT s.r.o. jako správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby, včetně souvisejících činností.

Definovaný právní základ:

Plnění či uzavření smlouvy: pro účely bytové, občanské a průmyslové výstavby,

Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

Oprávněný zájem osobní údaje zákazníků, vedené interním CRM systémem společnosti, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků společnosti PAHAMONT, s.r.o. a za účely přímého marketingu pro stávající zákazníky.

Zpracovatelé osobních údajů:
Osobní údaje zákazníků jsou správcem údajů v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, realizačním společnostem pouze v minimálním a pro zajištění služby nutném rozsahu; konkrétní kategorie OÚ budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

Další příjemci:
Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti marketingových služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Práva subjektu údajů – společnost PAHAMONT s.r.o. respektuje a vypořádává tato práva spojená s osobními údaji subjektů údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost osobních údajů

Automatizované individuální rozhodování

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Doba uložení osobních údajů:
Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely viz výše.

Závěrečné ustanovení:
Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou veškeré tyto osobní údaje skartovány, popř. smazány.